แบบประเมินผลการเรียน

school.jpg
school ปพ.jpg
1587564994092_e=2159024400&v=beta&t=4oEcL5DrauCX89Do8bgfLLfc3s3DJdqNWRBBH7_StIE.png
IMG_2656.png

ปพ. หรือเอกสารประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ปพ.5 คือ แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

               บันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา

ปพ.6 คือ แบบรายงานการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล 

ปพ.8 คือ ระเบียนสะสม 

แบบ ปพ5 ปพ6 ปพ8

การสั่งผลิต แบบประเมินผล สามารถแก้ไขรายละเอียดต่างๆได้

เช่น หัวข้อการประเมิน จำนวนบรรทัด การเพิ่มรายวิชา

ปพ.5 คือ แบบแสดงผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนของแต่ละห้องเรียน
ตัวอย่าง ปพ.5 ระดับมัธยมศึกษา
ปพ5 วัดสิงห์ PIC-SET#1_190712_0023_edite
ตัวอย่างสมุดประเมินผล ระดับชั้นอนุบาล
ปพ.5 โรงเรียนสะพือวิทยาคาร(ไฟล์ละเอียดสูง)
ปพ5 สะพือวิทยาคาร ปกนอก.jpg
ปพ 5 สะพือวิทยาคารปกใน.jpg
แบบประเมินผลการเรียน ราคาเท่าไหร่ ?
     ราคาขึ้นอยู่กับ
          จำนวนหน้าของแบบ ปพ
          จำนวนเล่ม ปพ ที่สั่งซื้อ
จำนวนสั่งผลิต แบบ ปพ เท่าไหร่ ถึงเหมาะสม
     เริ่มต้น ปพ อย่างน้อย 300 เล่ม 
แบบประเมินผลแต่ละแบบ มีเนื้อหา รูปแบบ ต่างกัน      
ปพ5        20 บาท
ปพ6        30 บาท

ปพ6 แบบปกหนัง
ขนาดA4 เนื้อหา8 หน้า.          500 เล่ม    75 บาท
มีซองพลาสติก 10 ซอง.        1000 เล่ม    65 บาท
ข้อระวังก่อนซื้อ ปพ
     1.เข้าเล่ม ปพ แล้ว ไส้ในแลบ
     2.พลาสติกควรใช้เกรดA
     3.ห้ามใช้ซองพลาสติกแบบที่ขาดแล้วเป็นรอยฉีกยาว   
ปพ5.0 คือ ปพ.รุ่นที่ดีที่สุดของเรา
     ปรับเปลี่ยนเนื้อหาได้
     ไส้ในพลาสติกเกรดA
 
ผลิต แบบประเมินผล ปพ ใช้เวลา
     หลักจากสรุปแบบเสร็จ ใช้เวลา 3 สัปดาห์