top of page

แจ้งสิ้นสุดสภาพการเป็นพนักงาน

ประกาศ วันที่ 22/11/65

  1. นางสาวอำไพ คำทอง 

  2. นางสาวศรีนวล  หล่าไธสง
  3. นายสุขสันต์  นาสุรีย์

ได้สิ้นสุดสภาพการเป็นพนักงาน บริษัท บ้านสมุด จำกัด / ร้านสคูลช็อป

หากบุคคลดังกล่าว "แอบอ้าง" มีพฤติกรรมเข้าไปขอรับชำระเงินสด หรือ เงินมัดจำ
กับทางโรงเรียน บริษัท
"ทางเราไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น"

จึงขอให้ทางโรงเรียน งดชำระเงินสด หรือโอนเงินเข้าบัญชีบุคคลดังกล่าว 

โปรดโอนเงินเข้าบัญชีของทางร้านเท่านั้น
บัญชีธนาคาร   :  ร้านสคูลช็อป 
ธนาคารกสิกรไทย
เลขที่บัญชี  : 047-8-70784-3

bottom of page