top of page

ชุดเครื่องเขียน

รับจัดชุดเครื่องเขียน สำหรับโรงเรียนทุกระดับชั้น

SS6-03_edited.jpg
SS6-04_edited.jpg
SS6-05_edited.jpg
SS6-01_edited.jpg
SS6-02_edited.jpg

ตัวอย่าง ชุดเครื่องเขียน

ชุดเครื่องเขียน SeA#1.jpg

ชุดเครื่องเขียน ระดับอนุบาล 1- 3 (ราคา 145 บาท) SET - A1

1. สมุด 40 แผ่น 3 เล่ม
2. วาดเขียนเล็ก 1 เล่ม
3. สีไม้สั้นมาสเตอร์อาร์ต 1 กล่อง
4. ดินสอดำ HB ตราม้า  3 แท่ง
5. ยางลบสเตทเลอร์ B35 - 1 ก้อน

ชุดเครื่องเขียน SetA#2.jpg

ชุดเครื่องเขียน ระดับอนุบาล 1- 3 (ราคา 145 บาท) SET - A2

1. สมุด 40 แผ่น 3 เล่ม
2. สีเทียน 12 สี แท่งใหญ่ 1 กล่อง
3. ดินสอดำ HB ตราม้า 3 แท่ง
4. กบเหลา 2 รู 1 อัน
5. ยางลบสเตทเลอร์ B35 - 1 ก้อน

ชุดเครื่องเขียน SetA#3.jpg

ชุดเครื่องเขียน ระดับอนุบาล 1- 3 (ราคา 145 บาท) SET - A3

1. สมุดคัดลายมือ 1 เล่ม
2. สีไม้สั้นมาสเตอร์อาร์ต 1 กล่อง
3. วาดเขียนเล็ก 1 เล่ม
4. ดินสอดำ HB ตราม้า 1 แท่ง
5. ยางลบสเตทเลอร์ B35 - 1 ก้อน
6. กบเหลาตราม้า 1 อัน

ชุดเครื่องเขียน SetA#4.jpg

ชุดเครื่องเขียน ระดับอนุบาล 1- 3 (ราคา 145 บาท) SET - A4

1. สีไม้ยาว12 สี มาสเตอร์อาร์ต  1 กล่อง
2. ดินสอดำ HB ตราม้า 2 แท่ง
3. ดินน้ำมันแผง 1 แผง
4. กบเหลาตราม้า 1 อัน

ชุดเครื่องเขียน SetB#1.jpg

ชุดเครื่องเขียน ระดับประถม 1- 3 (ราคา 220 บาท) SET - B1

1. สมุด 40 แผ่น 5 เล่ม
2. สมุด 80 แผ่น 2 เล่ม

3. สมุดจดการบ้าน 1 เล่ม
4. สีไม้ยาว 12 สี มาสเตอร์อาร์ต 1 กล่อง
5. ดินสอดำ HB ตราม้า 3 แท่ง

6. ไม้บรรทัด 12 นิ้ว

7. กบเหลา 2 รู
8. ยางลบสเตทเลอร์ B35 - 1 ก้อน

ชุดเครื่องเขียน SetB#2.jpg

ชุดเครื่องเขียน ระดับประถม 1- 3 (ราคา 220 บาท) SET - B2

1. สมุด 40 แผ่น 4 เล่ม
2. สมุด 80 แผ่น 2 เล่ม

3. วาดเขียนเล็ก 1 เล่ม
4. สมุดจดการบ้าน 1 เล่ม

5. สีไม้ยาว 12 สี มาสเตอร์อาร์ต 1 กล่อง
6. ดินสอดำ HB ตราม้า 3 แท่ง

7. แฟ้มกระดุม 1 แฟ้ม
8. ยางลบสเตทเลอร์ B35 - 1 ก้อน

ชุดเครื่องเขียน SetB#3.jpg

ชุดเครื่องเขียน ระดับประถม 1- 3 (ราคา 220 บาท) SET - B3

1. สมุด 40 แผ่น 7 เล่ม

2. สมุดรายงาน 30 แผ่น 1 เล่ม 

3. วาดเขียนเล็ก 1 เล่ม

4. สีไม้สั้นมาสเตอร์อาร์ต 1 กล่อง

5. ดินสอดำ HB ตราม้า 3 แท่ง

6. ยางลบสเตทเลอร์ B35 - 1 ก้อน

7. ไม้บรรทัดหนา 1 อัน

ชุดเครื่องเขียน SetC#1.jpg

ชุดเครื่องเขียน ระดับประถม 4 - 6 (ราคา 220 บาท) SET - C1

1. สมุด 40 แผ่น 6 เล่ม
2. สมุด 80 แผ่น 3 เล่ม 
3. วาดเขียนเล็ก 1 เล่ม
4. ดินสอดำ HB ตราม้า 2 แท่ง

5. ปากกาน้ำเงิน 2 ด้าม
6. ปากกาแดง 1 ด้าม

7. น้ำยาลบคำผิด 1 อัน

8. ไม้บรรทัดสั้น 1 อัน

9. ยางลบสเตทเลอร์ B35 - 1 ก้อน

ชุดเครื่องเขียน SetC#2.jpg

ชุดเครื่องเขียน ระดับประถม 4 - 6 (ราคา 220 บาท) SET - C2

1. สมุด 40 แผ่น 4 เล่ม
2. สมุด 80 แผ่น 2 เล่ม
3. ปากกาน้ำเงิน 3 ด้าม
4. ปากกาแดง 2 ด้าม
5. สีไม้สั้น 12สี มาสเตอร์อาร์ต 1 กล่อง
6. วงเวียน 1 ชุด
7. ชุดเรขาแฟนซี  1 ชุด
8. ยางลบหมึกแบบถูก 1 อัน

ชุดเครื่องเขียน SetC#3.jpg

ชุดเครื่องเขียน ระดับประถม 4 - 6 (ราคา 220 บาท) SET - C3

1. สมุด 40 แผ่น 7 เล่ม
2. สมุด 80 แผ่น 2 เล่ม
3. สมุดจดการบ้าน 1 เล่ม
4. รายงาน 20 แผ่น  1 เล่ม
5. วาดเขียนใหญ่ 1 เล่ม
6. ปากกาน้ำเงิน 2 ด้าม
8. ไม้บรรทัดหนา 1 อัน
9. ดินสอ 2B แรเงา 2 แท่ง
10. ยางลบสเตทเลอร์ B35 - 1 ก้อน

ชุดเครื่องเขียน SetD#1.jpg

ชุดเครื่องเขียน ระดับมัธยม 1 - 3 (ราคา 260 บาท) SET - D1

1. สมุด 40 แผ่น 6 เล่ม
2. รายงาน 20 แผ่น 1 เล่ม
3. ปากกาน้ำเงิน 5 ด้าม
4. ปากกาแดง 4 ด้าม
5. น้ำยาลบคำผิด 1 อัน
6. สีไม้ยาว 12 สี มาสเตอร์อาร์ต 1 กล่อง

ชุดเครื่องเขียน SetD#2.jpg

ชุดเครื่องเขียน ระดับมัธยม 1 - 3 (ราคา 260 บาท) SET - D2

1. สมุด 40 แผ่น 3 เล่ม  ราคา 
2. สมุด 80 แผ่น 3 เล่ม  ราคา
3. สีไม้ยาว12สี มาสเตอร์อาร์ต 1 กล่อง
4. ปากกาน้ำเงิน 3 ด้าม
5. ปากกาแดง 2 ด้าม
6. ดินสอ 2B แรเงา 1 แท่ง
7. ไม้โปรแทรกเตอร์ 1 อัน
8. น้ำยาลบคำผิด 1 อัน

ชุดเครื่องเขียน SetD#3.jpg

ชุดเครื่องเขียน ระดับมัธยม 1 - 3 (ราคา 260 บาท) SET - D3

1. สมุด 40 แผ่น 5 เล่ม
2. สมุด 80 แผ่น 3 เล่ม
3. ไม้บรรทัด 1 อัน
4. วาดเขียนใหญ่ 1 เล่ม
5. ดินสอ 2B แรเงา 2 แท่ง
6. ปากกาน้ำเงิน 2 ด้าม
7. ปากกาแดง 1 ด้าม
8. น้ำยาลบคำผิด 1 อัน
9. รายงาน 20 แผ่น 1 เล่ม
10. ชุดเรขาแฟนซี 1 ชุด

ชุดเครื่องเขียน SetD#3.jpg
ชุดเครื่องเขียน SetE#1.jpg

ชุดเครื่องเขียน ระดับมัธยม 4 - 6 (ราคา 260 บาท) SET - E1

1. สมุด 40 แผ่น 8 เล่ม
2. สมุด 80 แผ่น 3 เล่ม
3. รายงาน 20 แผ่น 1 เล่ม
4. ปากกาน้ำเงิน 5 ด้าม
5. ปากกาแดง 4 ด้าม
6. น้ำยาลบคำผิด 1 อัน

ชุดเครื่องเขียน SetE#2.jpg

ชุดเครื่องเขียน ระดับมัธยม 4 - 6 (ราคา 260 บาท) SET - E2

1. สมุด 40 แผ่น 6 เล่ม
2. สมุด 80 แผ่น 4 เล่ม
3. ปากกาน้ำเงิน 4 ด้าม
4. ปากกาแดง 3 ด้าม
5. ดินสอ 2B แรงเงา 1 แท่ง
6. ไม้โปรแทรกเตอร์ 1 อัน
7. น้ำยาลบคำผิด 1 อัน
8. รายงาน 20 แผ่น 1 เล่ม

ชุดเครื่องเขียน SetE#3.jpg

ชุดเครื่องเขียน ระดับมัธยม 4 - 6 (ราคา 230 บาท) SET - E3

1. สมุด 40 แผ่น 6 เล่ม
2. สมุด 80 แผ่น 3 เล่ม
3. ไม้บรรทัด 1 อัน
4. วาดเขียนใหญ่  1 เล่ม
5. ดินสอ 2B แรเงา 2 ด้าม
6. ปากกาน้ำเงิน 4 ด้าม
7. ปากกาแดง  1 ด้าม
8. น้ำยาลบคำผิด 1 อัน
9. รายงาน 20 แผ่น 1 เล่ม
10. ชุดเรขาแฟนซี 1 ชุด

ชุดเครื่องเขียนอนุบาล.jpg

ตัวอย่างชุดอุปกรณ์การเรียนระดับอนุบาล

1.สมุดหัดเขียน ก.ไก่
2.สีเทียน12สี มาสเตอร์อาร์ต
3.สีน้ำ12สี ตราม้า
5.ชุดเรขาคณิต

6.ดินสอดำ ตราม้า

7.ยางลบ สเตทเลอร์

ชุดเครื่องเขียนอนุบาล.jpg

ตัวอย่างชุดอุปกรณ์การเรียนระดับอนุบาล

1.ดินน้ำมันแผง
2.สีน้ำ12สีตราม้า
3.ดินสอดำ ตราม้า
4.ไม้บรรทัด
5.ยางลบ สเตทเลอร์
6.เทปใส

ชุดเครื่องเขียนอนุบาล.jpg

ตัวอย่างชุดอุปกรณ์การเรียนระดับอนุบาล

1.สีเทียน 12สี มาสเตอร์อาร์ต
2.ชุดเรขาคณิตแฟนซี
3.วงเวียน
4.ดินสอดำ ตราม้า
5.ดินสอต่อใส้ แฟนซี
6.ยางลบ สเตทเลอร์
7.กาวน้ำ

ชุดเครื่องเขียนอนุบาล.jpg

ตัวอย่างชุดอุปกรณ์การเรียนระดับอนุบาล

1.สีไม้ยาว 12สี ตราม้า
2.สีน้ำ 12สี ตราม้า
3.ดินสอดำ ตราม้า
4.ไม้บรรทัด
5.ยางลบ สเตทเลอร์

ชุดเครื่องเขียนประถม.jpg

ตัวอย่างชุดอุปกรณ์การเรียนระดับประถม

1.สีเทียน 12สี มาสเตอร์อาร์ต

2.วงเวียน

3.ชุดเรขาคณิต แฟนซี

4.ดินสอต่อใส้ แฟนซี

5.ยางลบ สเตทเลอร์

6.เทปใส

7.กาวน้ำ

ชุดเครื่องเขียนประถม.jpg

ตัวอย่างชุดอุปกรณ์การเรียนระดับประถม

1.สีไม้ยาว 12สี คลอลีน

2.ดินน้ำมันแผง

3.ไม้บรรทัด

4.ปากกา เลเซอร์

5.ดินสอดำ ตราม้า

6.ยางลบ สเตทเลอร์

7.กาวน้ำ

8.เทปใส

ชุดเครื่องเขียนประถม.jpg

ตัวอย่างชุดอุปกรณ์การเรียนระดับประถม

1.สีไม้ยาว 12สี ตราม้า

2.สีน้ำ 12สี ตราม้า

3.ไม้บรรทัด

4.ดินสอดำ ตราม้า

5.ยางลบ สเตทเลอร์

ชุดเครื่องเขียนประถม.jpg

ตัวอย่างชุดอุปกรณ์การเรียนระดับประถม

1.สีไม้ยาว 12สี ตราม้า

2.สีเทียน 12สี มาสเตอร์อาร์ต

3.ไม้บรรทัด

4.ดินสอต่อใส้ แฟนซี

5.ดินสอดำ ตราม้า

6.ยางลบ สเตทเลอร์

7.กาวน้ำ

ชุดเครื่องเขียนมัธยม.jpg

ตัวอย่างชุดอุปกรณ์การเรียนระดับมัธยม

1.สีไม้ยาว 12สี คลอลีน

2.ดินสอ 2B ตราม้า

3.ไม้โปรแทรกเตอร์

4.ปากกา โยย่า

5.ยางลบหมึก

6.น้ำยาลบคำผิด

7.เทปใส

8.วงเวียน

9.กาวน้ำ

ชุดเครื่องเขียนมัธยม.jpg

ตัวอย่างชุดอุปกรณ์การเรียนระดับมัธยม

1.สีไม้ยาว 12สี คลอลีน

2.ไม้โปรแทรกเตอร์

3.น้ำยาลบคำผิด

4.ปากกา เลเซอร์

5.ดินสอดำ ตราม้า

6.วงเวียน

7.ยางลบหมึก

ชุดเครื่องเขียนมัธยม.jpg

ตัวอย่างชุดอุปกรณ์การเรียนระดับมัธยม

1.สีไม้ยาว 12สี มาสเตอร์อาร์ต

2.ดินสอ 2B ตราม้า

3.ไม้โปรแทรกเตอร์

4.ปากกา เลเซอร์

5.ปากกา โยย่า

6.ยางลบหมึก

7.น้ำยาลบคำผิด

8.กาวน้ำ

9.เทปใส

10.วงเวียน

ชุดเครื่องเขียนมัธยม.jpg

ตัวอย่างชุดอุปกรณ์การเรียนระดับมัธยม

1.สีไม้ยาว 12สี คลอลีน

2.ดินสอ 2B ตราม้า

3.ไม้โปรแทรกเตอร์

4.ปากกา โยย่า

5.ยางลบหมึก

6.น้ำยาลบคำผิด

7.เทปใส

8.วงเวียน

bottom of page