SchoolShop  ชุดอุปกรณ์การเรียน สมุดนักเรียน  สมุดพกนักเรียน กระเป๋าโรงเรียน

สมุดฉีกรายงาน ขนาดA4
สมุดรายงานโรงเรียนเพชรถนอมschoolshop.jpg
  • ปกน้ำตาลรักโลก สีพื้น/พิมพ์ตราโรงเรียน
  • กระดาษปอนด์รักโลก 60g
  • เนื้อพิมพ์ตราโรงเรียน 
  • จำนวน 20-40 แผ่น รวมปก
  • สั่งผลิตขั้นต่ำ 500  เล่ม

สอบถามราคาและ
ส่วนลดพิเศษ สำหรับโรงเรียน

สมุดรายงานปกน้ำตาลschoolshop.jpg
รายงานแบบมีการประเมินผล มีเส้นกรอบ สำหรับวาดรูป
เหมาะกับใบงานที่มีการวาดภาพประกอบ
 
ตัวอย่างเส้นรายงาน
สมุดรายงาน รร.เพชรถนอม.png
สมุดรายงานรร.เพชรถนอม.png
สมุดรายงานปกน้ำตาลหน้า-หลัง(พิมพ์ตรา)sch
สมุดรายงานปกน้ำตาลหน้า-หลัง(พิมพ์ตรา)sch
รายงานแบบไม่มีผลการประเมิน
สมุดรายงานปกน้ำตาลหน้า-หลัง(พิมพ์ตรา)sch
สมุดรายงานปกน้ำตาลหน้า-หลัง(พิมพ์ตรา)sch
สมุดรายงานปกน้ำตาลหน้า-หลัง(พิมพ์ตรา)sch
สมุดรายงานปกน้ำตาลหน้า-หลัง(พิมพ์ตรา)sch
รายงานแบบ พิมพ์เนื้อรายงาน2หน้า
สมุดรายงานปกน้ำตาลหน้า-หลัง(พิมพ์ตรา)sch
สมุดรายงานปกน้ำตาลหน้า-หลังschoolshop.jp
สมุดรายงานปกน้ำตาลหน้า-หลังschoolshop.jp
สมุดรายงานปกน้ำตาลหน้า-หลัง(พิมพ์ตรา)sch
สมุดรายงานปกน้ำตาลหน้า-หลัง(พิมพ์ตรา)sch
สมุดรายงานปกน้ำตาลหน้า-หลัง(พิมพ์ตรา)sch
สมุดรายงานปกน้ำตาลหน้า-หลัง(พิมพ์ตรา)sch
สมุดรายงานปกน้ำตาลหน้า-หลังschoolshop.jp
สมุดรายงานปกน้ำตาลหน้า-หลังschoolshop.jp
สมุดรายงานปกน้ำตาลหน้า-หลังschoolshop.jp
 
สมุดรายงาน รร.วัดเศวตฉัตร.png

สมุดรายงาน รร.วัดเศวตฉัตร

สมุดรายงาน รร.ประทุมอนุสรณ์.png

สมุดรายงาน รร.ประทุมอนุสรณ์

สมุดรายงาน รร.พงษ์พิกุลเชียงใหม่.png

สมุดรายงาน รร.พงษ์พิกุลเชียงใหม่

สมุดรายงานโรงเรียนเพ็ชระศึกษาschoolshop.
สมุดรายงานโรงเรียนเพชรถนอมschoolshop.jpg
สมุดรายงานโรงเรียนศรีวิทยาschoolshop.jpg
สมุดรายงานโรงเรียนวัดเศวตฉัตรschoolshop.

สมุดรายงานโรงเรียนเพ็ชระศึกษา

สมุดรายงานโรงเรียนเพชรถนอม

สมุดรายงานโรงเรียนศรีวิทยา

สมุดรายงานโรงเรียนวัดเศวตฉัตร

สมุดรายงานโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรั
สมุดรายงานโรงเรียยนวัดบึงทองหลางschoolsh

สมุดรายงานโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย

สมุดรายงานโรงเรียนวัดบึงทองหลาง

สมุดรายงานโรงเรียนฐานปัญญาschoolshop.jpg

สมุดรายงานโรงเรียนฐานปัญญา

สมุดรายงานโรงเรียนประทุมอนุสรณ์schoolsho

สมุดรายงานโรงเรียนประทุมอนุสรณ์

สมุดรายงานโรงเรียนวัดบวรมงคลschoolshop.j
สมุดรายงานโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์sc
สมุดรายงานโรงเรียนอนุชนวัฒนาschoolshop.j
สมุดรายงานโรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่scho

สมุดรายงานโรงเรียนวัดบวรมงคล

สมุดรายงานโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์

สมุดรายงานโรงเรียนอนุชนวัฒนา

สมุดรายงานโรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่

รายงานคืออะไร 
รายงาน(Report) คือ เป็นผลการศึกษาค้นคว้าเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งเรียบเรียง แล้วเขียนหรือพิมพ์ขึ้นให้ถูกต้องตามแบบแผนที่กำหนด 

สมุดฉีกรายงานมีกี่รูปแบบ
- สมุดฉีกรายงานมี 3 รูปแบบ

1. สมุดฉีกรายงานปกน้ำตาล
2. สมุดฉีกรายงานปกปอนด์
3. สมุดฉีกรายงานปกอาร์ตมัน

การเขียนรายงาน มีความสำคัญอย่างไร
การเขียนรายงาน มีความสำคัญอย่างยิ่งที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองจากแหล่งความรู้ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ สิ่งพิมพ์อื่นๆ
ในปัจจุบับันการเรียนการสอนมักจะเน้นให้ผู้เรียนมีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้เกิิดความคิดสร้างสรรค์และมีความรับผิดชอบในการทำงาน

ประโยชน์ของการเขียนรายงาน
1.เป็นผู้รักการอ่านมากขึ้น
2.ได้รับความรู้กว้างขวางมากขึ้น
3.เป็นผู้รู้จักเหตุผล
4.ได้ฝึกความคิด และความมีระเบียบแบบแผนในการเรียบเรียง
5.ได้ฝึกการเขียนโดยการใช้ภาษาเขียนที่เป็นทางการ

หลักการเขียนรายงาน ดังนี้
1.การกำหนดข้อเรื่อง ต้องเป็นเรื่องที่น่าสนใจ เรื่องที่ผู้ทำรายงานมีความรู้ความสามารถ และสามารถหาแหล่งความรู้ได้
2.ขอบเขตของเรื่อง ก่อนที่จะทำการเขียนรายงานต้องทำการกำหนดขอบเขตของข้อมูล ครอบคลุมทุกข้อของรายงาน แต่ละข้อต้องมีความสัมพันธ์กันอย่างดี การลำดับเนื้อหาสอดคล้องกัน
3.แหล่งข้อมูล หรือแหล่งความรู้ ผู้เขียนรายงานจะต้องสำรวจแหล่งความรู้ที่จะใช้ศึกษาค้นคว้าเรื่องที่จะเขียนรายงาน อาจใช้วิธีการค้นคว้าจากหนังสือ หรือเอกสารในห้องสมุด การสัมภาษณ์ผู้ที่มีความรู้ในแขนงนั้นๆ การใช้แบบสอบถาม การทดลอปฏิบัติ หรือการศึกษาดูงานด้วยตนเอง

ลักษณะของรายงานที่ดี

รายงานที่ดีควรมีลักษณะที่สำคัญดังต่อไปนี้  

1.รูปเล่ม  

ประกอบด้วยหน้าสำคัญต่าง ๆ ครบถ้วน การพิมพ์ประณีตสวยงาม การจัดย่อหน้าข้อความเป็นแนวตรงกัน ใช้ตัวอักษรรูปแบบ (Font) เดียวกันทั้งเล่ม จัดตำแหน่งข้อความและรูปภาพได้สอดคล้องสัมพันธ์ และอ่านง่าย

2.เนื้อหา 

เป็นการนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าที่น่าสนใจของผู้เขียน    แสดงถึงข้อเท็จจริงอย่างถูกต้อง เป็นปัจจุบันทันสมัย ครอบคลุมเรื่องได้อย่างสมบูรณ์ แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งของผู้เขียน นอกจากแสดงความรู้ในข้อเท็จจริงแล้ว ผู้เขียนควรแสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ นำเสนอความรู้หรือประสบการณ์ใหม่ๆ ทรรศนะใหม่ ๆ หรือแนวทางแก้ปัญหาในเรื่องที่กําลังศึกษาอยู่     ด้วยการเรียบเรียงเนื้อหาเป็นไปตามลำดับไม่ซ้ำซากวกวน แสดงให้เห็นความสามารถในการกลั่นกรอง สรุปความรู้และความคิดที่ได้จากแหล่งต่าง ๆ

3.สำนวนภาษา

เป็นภาษาที่นิยมโดยทั่วไป สละสลวย ชัดเจน มีการเว้นวรรคตอน สะกดการันต์ถูกต้อง ลำดับความได้ต่อเนื่อง และสัมพันธ์กันตลอดเรื่อง

4.การอ้างอิงและบรรณานุกรมถูกต้องตามแบบแผน

มีการแสดงหลักฐานที่มาของข้อมูลอย่างถูกต้องละเอียดถี่ถ้วน เมื่อกล่าวถึงเรื่องใดก็มีหลักฐานอ้างอิงเพียงพอและสมเหตุสมผล เลือกใช้ข้อมูลจากแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ ซึ่งการแสดงหลักฐานอ้างอิงและบรรณานุกรมจะบ่งบอกถึงคุณภาพทางวิชาการของรายงานนั้น

กระดาษปกสมุดฉีกรายงาน
- กระดาษปกสมุดฉีกรายงาน ปกน้ำตาล 110 แกรม
- กระดาษปกสมุดฉีกรายงาน ปกปอนด์ 115 แกรม
- กระดาษปกสมุดฉีกรายงาน ปกอาร์ตมัน 120 แกรม

เนื้อสมุดฉีกรายงาน
- เนื้อกระดาษ 60 แกรม
- เนื้อกระดาษ 70 แกรม
- เนื้อกระดาษ 80 แกรม

ราคาสมุดฉีกรายงาน
ราคาสมุดฉีกรายงาน ปกนำ้ตาลพิมพ์ตรา
- สมุดฉีกรายงาน 20 แผ่น ราคา 14 บาท
- สมุดฉีกรายงาน 30 แผ่น ราคา 15 บาท
- สมุดฉีกรายงาย 40 แผ่น ราคา 17.50 บาท
- สมุดฉีกรายงาน 50 แผ่น ราคา 19.50 บาท 
ราคาสมุดฉีกรายงาน ปกปอนด์พิมพ์ตรา

- สมุดฉีกรายงาน 20 แผ่น ราคา 16 บาท
- สมุดฉีกรายงาน 30 แผ่น ราคา 17 บาท
- สมุดฉีกรายงาย 40 แผ่น ราคา 19 บาท
- สมุดฉีกรายงาน 50 แผ่น ราคา 21 บาท 
ราคาสมุดฉีกรายงาน ปกอาร์ตมันพิมพ์ตรา

- สมุดฉีกรายงาน 20 แผ่น ราคา 21.50 บาท
- สมุดฉีกรายงาน 30 แผ่น ราคา 22 บาท
- สมุดฉีกรายงาย 40 แผ่น ราคา 24 บาท
- สมุดฉีกรายงาน 50 แผ่น ราคา 26 บาท 

ขนาดสมุดฉีกรายงาน
- กว้าง 21 ซม.
- ยาว 30 ซม.

สั่งสมุดฉีกรายงานขั้นตำ่กี่เล่ม
- สั่งสมุดฉีกรายงานขั้นตำ่ 500 เล่ม

บริการจัดส่งสมุดฉีกรายงาน
- บริการจัดส่งตามโรงเรียนในกรุงเทพ ปริมณฑล และต่างจังหวัด

สมุดฉีกรายงาน มี 3 แบบ คือ
1.สมุดฉีกรายงาน ปกน้ำตาล
ปกน้ำตาลหน้า-หลัง พิมพ์ตราโรงเรียน ชื่อโรงเรียน

2.สมุดฉีกรายงาน งานพิมพ์ 1 สี
ปกสมุดฉีกรายงาน 1 สี มีทั้งหมด 5 สี คือ
1.สีฟ้า
2.สีชมพู
3.สีเหลือง
4.สีเขียว
5.สีม่วง
ปกปอนด์-หลังแข็ง พิมพ์ตราโรงเรียน ชื่อโรงเรียน

3.สมุดฉีกรายงาน งานพิมพ์ 4 สี
ปกอาร์ตมัน-หลังแข็ง พิมพ์ตราโรงเรียน ชื่อโรงเรียน

สมุดฉีกรายงาน A4 มี 2 แบบ ดังนี้
1. ปกไม่พิมพ์ตราโรงเรียน
2. ปกพิมพ์ตราโรงเรียน ชื่อโรงเรียน

กระดาษพิมพ์ปกสมุดฉีกรายงาน A4
1.กระดาษปกน้ำตาล 110 แกรม
2.กระดาษปกปอนด์ 120 แกรม
3.กระดาษปกอาร์ตมัน 115 แกรม

เนื้อกระดาษปอนด์ 60-70 แกรม
สีที่ใช้พิมพ์ สีน้ำเงิน สีดำ

หมายเหตุ : รายละเอียดด้านในสมุดฉีกรายงานของแต่ละโรงเรียนจะไม่เหมือนกัน
**สั่งขั้นต่ำ 500 เล่ม**

สนใจสอบถามข้อมูล
โทร 091-554-4536
ไลน์ @schoolshop

#สมุดนักเรียน
#ผลิตสมุดนักเรียน
#โรงงานผลิตสมุดนักเรียน
#สมุดโรงเรียน
#ผลิตสมุดโรงเรียน
#โรงงานผลิตสมุดโรงเรียน
#สมุดนักเรียนพิมพ์ตราโรงเรียน
#สมุดฉีกรายงาน
#Schoolshop

สวัสดีคะ วันนี้เราจะมารู้จักกับ "สมุดฉีกรายงานA4" กันนะคะ

สมุดฉีกรายงานปกน้ำตาล มี 2 แบบ คือ
1. ปกน้ำตาลไม่พิมพ์ตราโรงเรียน
2. ปกน้ำตาลพิมพ์ตราโรงเรียน ชื่อโรงเรียน

ปกน้ำตาล 110 แกรม
เนื้อกระดาษปอนด์ 60-70 แกรม
สีที่ใช้พิมพ์ สีน้ำเงิน

รายละเอียดด้านในสมุดฉีกรายงาน จะเป็นตราโรงเรียน ชื่อโรงเรียน

สนใจสอบถามข้อมูล
โทร 091-554-4536
ไลน์ @schoolshop

#สมุดนักเรียน
#ผลิตสมุดนักเรียน
#โรงงานผลิตสมุดนักเรียน
#สมุดโรงเรียน
#ผลิตสมุดโรงเรียน
#โรงงานผลิตสมุดโรงเรียน
#สมุดนักเรียนพิมพ์ตราโรงเรียน
#สมุดฉีกรายงาน
#Schoolshop

สวัสดีคะ วันนี้เราจะมารู้จัก "สมุดฉีกรายงาน สีพิเศษ"

สมุดฉีกรายงานสีพิเศษ มี 2 แบบ คือ
1. ปกอาร์ตมันไม่พิมพ์ตราโรงเรียน
2. ปกอาร์ตมันพิมพ์ตราโรงเรียน ชื่อโรงเรียน

ปกอาร์ตมัน 115 แกรม
เนื้อกระดาษปอนด์ 60-70 แกรม
สีที่ใช้พิมพ์ สีน้ำเงิน สีดำ

รายละเอียดด้านในสมุดฉีกรายงาน จะเป็นตราโรงเรียน ชื่อโรงเรียน
เนื้อสมุดฉีกรายงาน เป็นเนื้อเฉพาะของโรงเรียน


สนใจสอบถามข้อมูล
โทร 091-554-4536
ไลน์ @schoolshop

#สมุดนักเรียน
#ผลิตสมุดนักเรียน
#โรงงานผลิตสมุดนักเรียน
#สมุดโรงเรียน
#ผลิตสมุดโรงเรียน
#โรงงานผลิตสมุดโรงเรียน
#สมุดนักเรียนพิมพ์ตราโรงเรียน
#สมุดฉีกรายงาน
#Schoolshop

สวัสดีคะ วันี้จะมานำเสนอ "สมุดฉีกรายงานA4งานพิมพ์ 1 สี"

สมุดฉีกรายงานปกปอนด์ มี 2 แบบ คือ
1. ปกไม่พิมพ์ตราโรงเรียน
2. ปกพิมพ์ตราโรงเรียน ชื่อโรงเรียน

ปกปอนด์ 120 แกรม
เนื้อกระดาษปอนด์ 60-70 แกรม
สีที่ใช้พิมพ์ สีน้ำเงิน สีดำ

ปกสมุดฉีกรายงาน 1 สี มีทั้งหมด 5 สี คือ
1.สีฟ้า
2.สีชมพู
3.สีเหลือง
4.สีเขียว
5.สีม่วง

รายละเอียดด้านในสมุดฉีกรายงาน จะเป็นตราโรงเรียน ชื่อโรงเรียน

สนใจสอบถามข้อมูล
โทร 091-554-4536
ไลน์ @schoolshop

#สมุดนักเรียน
#ผลิตสมุดนักเรียน
#โรงงานผลิตสมุดนักเรียน
#สมุดโรงเรียน
#ผลิตสมุดโรงเรียน
#โรงงานผลิตสมุดโรงเรียน
#สมุดนักเรียนพิมพ์ตราโรงเรียน
#สมุดฉีกรายงาน
#Schoolshop

วันนี้จะมาแนะนำ "สมุดฉีกรายงาน งานพิมพ์ 4 สี" กันคะ

สมุดฉีกรายงาน 4 สี มี 2 แบบ คือ
1. ปกอาร์ตมันไม่พิมพ์ตราโรงเรียน
2. ปกอาร์ตมันพิมพ์ตราโรงเรียน ชื่อโรงเรียน

ปกอาร์ตมัน 115 แกรม
เนื้อกระดาษปอนด์ 60-70 แกรม
สีที่ใช้พิมพ์ สีน้ำเงิน สีดำ

รายละเอียดด้านในสมุดฉีกรายงาน จะเป็นตราโรงเรียน ชื่อโรงเรียน
เนื้อสมุดฉีกรายงาน เป็นเนื้อเฉพาะของโรงเรียน


สนใจสอบถามข้อมูล
โทร 091-554-4536
ไลน์ @schoolshop

#สมุดนักเรียน
#ผลิตสมุดนักเรียน
#โรงงานผลิตสมุดนักเรียน
#สมุดโรงเรียน
#ผลิตสมุดโรงเรียน
#โรงงานผลิตสมุดโรงเรียน
#สมุดนักเรียนพิมพ์ตราโรงเรียน
#สมุดฉีกรายงาน
#Schoolshop