top of page

สินค้า "​ โรงเรียน "

สคูลช็อป... เกิดมาเพื่อโรงเรียนจริง ๆ

บันทึกการอ่าน#1.jpg

สมุดบันทึกการอ่าน

สอบถามราคาและส่วนลดพิเศษ

สำหรับโรงเรียน

ยิ่งอ่าน...ยิ่งเก่ง

โดยเฉลี่ยคนเราควรอ่านหนังสือ
อย่างน้อยวันละ 8 บรรทัด

ทำไมต้องอ่านหนังสือ?

การอ่านหนังสือทุกวัน ทำให้เราชอนในการอ่านและการจดบันทึก ทำให้เราได้ฝึกสมองและเปิดโอกาสในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้พัฒนาตัวเองในด้านต่างๆสร้าเสริมจิตนาการและความคิดสร้างสรรค์ได้

ความหมายของการอ่าน คืออะไร

การอ่าน คือ กระบวนการที่ผู้อ่านรับรู้สาร ซึ่งเป็นความรู้ ความคิด ความรู้สึกและความคิดเห็นที่ผู้เขียนถ่ายทอดออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร

การอ่านหนังสือและการจดบันทึกการอ่านมีความสำคัญอย่างไร

การอ่านทำให้เรารู้ข่าวสารข้อมูลต่างๆ ทั่วโลก ทำให้ผู้อ่านมีความสุข ช่วยพัฒนาตนเอง พัฒนาการศึกษา อาชีพ แลคุณภาพชีวิต ทำให้เป็นคนทันสมัย ทันเหตุการณ์

การอ่านหนังสือ และการจดบันทึกการอ่านมีประโยชน์อย่างไร

1.เป็นการตอบสนองความต้องการของมนุษย์
2.ทำให้มนุษย์เกิดความรู้ ทักษะต่างๆ
3.ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ความเพลิดเพลิน
4.เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
5.ทำให้ทันต่อเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวต่างๆ

เราควรรู้จัก"คุณสมบัติของผู้อ่านที่ดี"

1.มีนิสัยรักการอ่าน มีเจตคติที่ดีต่อการอ่าน
2.มีความสามารถในการเลือกหนังสือที่ดีอ่าน
3.มีนิสัยใฝ่หาความรู้ ความคิดและประสบการณ์ใหม่ๆ อยู่เสมอ
4.มีนิสัยชอบจดบันทึกเรื่องราวต่างๆที่พบในการอ่านและเห็นว่ามีคุณค่า
5.มีนิสัยหมั่นทบทวน ติดตาม ค้นคว้าเพิ่มเติม

โครงการ"รักการอ่าน" มีความเกี่ยวกับบันทึกการอ่านอย่างไร

การอ่านเป็นทักษะทางภาษาที่มีความสำคัญต่อการเรียนรู้ ด้วยเหตุนี้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 24 จึงไม่เพียงระบุให้สถานศึกษาต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนเท่านั้น หากยังต้องให้ผู้เรียนรักการอ่าน เพื่อให้เกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องอีกด้วย       

หัวข้อเนื้อใน สมุดบันทึกการอ่าน

1.ชื่อเรื่อง
2.ชื่อหนังสือ
3.ชื่อผู้แต่ง
4.สำนักพิมพ์
5.ปีที่พิมพ์
6.สาระสำคัญ
7.ข้อคิดที่ได้จากการอ่าน/นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต

เราจะมาแนะนำ "วิธีการเขียนบันทึกการอ่าน" กันนะคะ

1.ระบุวัน เดือน ปีที่บันทึก
2.บอกที่มาหนังสือเรื่อง หน้า และรายละเอียดอื่นๆ
3.บันทึกเป็นข้อความ หรือแผนภาพ
4.ใช้สำนวนภาษาของผู้บันทึกเอง
5.สามารถเพิ่มเติมความคิดเห็นลงในบันทึก

เขียนใจความสำคัญของบันทึกการอ่าน

1.เขียนบทนำด้วยการบอกเล่าข้อมูลเพื่อแนะนำหนังสือ.

ในย่อหน้าแรก คุณควรบอกเล่าชื่อของผู้แต่งหนังสือและชื่อหนังสือ โดยควรเปิดย่อหน้าบทนำด้วยการเขียนประโยคที่จะดึงความสนใจของผู้อ่าน เช่น ยกข้อความที่น่าสนใจจากหนังสือมา เมื่อจะปิดย่อหน้า การเขียนประโยคหนึ่งประโยคที่สรุปเรื่องราวของหนังสือทั้งหมดออกมาได้อย่างกว้างๆ ก็นับเป็นวิธีการที่ดี

2.เขียนอธิบายฉากของหนังสือ

เขียนอธิบายฉากเป็นวิธีการที่ดีในการเขียนใจความสำคัญของบันทึกการอ่านเพราะฉากจะช่วยให้คุณเขียนถึงอภิปรายถึงเรื่องต่างๆ ในบันทึกได้ พยายามเขียนอธิบายสถานที่ที่หนังสืออ้างถึงเพื่อที่อาจารย์ของคุณจะได้เข้าใจชัดเจนว่าคุณกำลังอ้างอิงถึงสถานที่ใด หากเรื่องราวเกิดขึ้นในฟาร์มก็เขียนและอธิบายตามนั้นเลย หรือหากสถานที่เป็นสถานที่ในจินตนาการหรือโลกอนาคตก็ต้องเขียนให้ชัดเจนเช่นกัน

3.เขียนสรุปเรื่องราวคร่าวๆ

นี่คือจุดที่คุณจะอธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นในหนังสือที่อ่านกันแน่ สรุปเรื่องราวของคุณควรจะเอ่ยถึงเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในหนังสือและผลกระทบที่เหตุการณ์มีต่อตัวละคร โดยเนื้อหาส่วนนี้ควรจะใกล้เคียงกับเนื้อหาแบบละเอียดในหนังสือให้มากที่สุด

4.แนะนำตัวละครหลัก.

เมื่อคุณเขียนแนะนำตัวละครแต่ละตัวในบันทึกการอ่าน อย่าลืมเขียนแนะนำว่าพวกเขาเป็นใครและทำไมถึงสำคัญกับหนังสือเล่มนี้ คุณอาจจะยกทั้งย่อหน้าเพื่ออธิบายตัวละครหลักโดยให้ความสำคัญกับทุกอย่างตั้งแต่ว่าพวกเขาหน้าตาเป็นอย่างไร รวมไปถึงการกระทำซึ่งส่งผลสำคัญต่อเรื่องของตัวละครเหล่านั้นด้วยก็ได้

5.วิเคราะห์หาแนวคิดหลักหรือประเด็นสำคัญในย่อหน้าสรุปใจความสำคัญของหนังสือ.

มองหา “แนวคิดสำคัญ” ในขณะที่อ่านหนังสือไปด้วย เมื่ออ่านงานเขียนประเภทเรื่องแต่ง ให้ความสำคัญกับการกระทำของตัวละครและดูว่าการกระทำเกิดขึ้นตามแบบแผนใดหรือไม่ ในการอ่านงานเขียนที่ไม่ใช่เรื่องแต่ง มองหาประเด็นสำคัญและประเด็นถกเถียงหลักที่ผู้เขียนต้องการจะสื่อ ลองคิดดูว่าผู้เขียนต้องการจะพิสูจน์หรือนำเสนอสิ่งใดกัน?

6.ให้ความเห็นถึงวิธีการเขียนและโทนเสียงที่ใช้.

ลองอ่านทวนอีกครั้งและให้ความสำคัญกับองค์ประกอบการเขียน เช่น การเลือกใช้คำ ถามตัวเองว่าหนังสือเขียนโดยใช้โทนเสียงแบบเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ สังเกตดูว่าผู้เขียนดูจะสนับสนุนแนวคิดหรือข้อถกเถียงใดเป็นพิเศษหรือไม่ ลองคิดว่าตัวเองรู้สึกอย่างไรเมื่ออ่านส่วนต่างๆ ของหนังสือเพื่อที่จะได้อธิบายถึงโทนเสียงที่หนังสือใช้ได้

วิธีการเขียนบันทึกการอ่าน

เขียนบันทึกการอ่านอาจฟังดูไม่ค่อยน่าสนุกในตอนแรก แต่การเขียนบันทึกการอ่านนั้นจะช่วยเปิดโอกาสให้คุณได้เข้าใจงานเขียนและนักเขียนอย่างถ่องแท้ การเขียนบันทึกการอ่านไม่เหมือนกับการเขียนแนะนำหนังสือตรงที่คุณต้องเขียนสรุปเนื้อหาของหนังสืออย่างตรงไปตรงมา สิ่งแรกที่คุณต้องทำคือยกหนังสือขึ้นมาและเริ่มต้นอ่านซะ จากนั้นก็เขียนสรุปบันทึกลงรายละเอียดและเขียนความเห็นของคุณขณะที่ค่อยๆ อ่านไป สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้คุณเขียนโครงร่างได้น่าเชื่อถือและเขียนบันทึกการอ่านได้ราบรื่นมากขึ้น

1.ทำตามคำสั่งของงานที่ได้รับมอบหมาย.

เอกสารสรุปสิ่งที่ต้องทำอย่างละเอียดและหากมีคำถามอะไรก็จดไว้แล้วยกมือถามอาจารย์ในห้องเรียนหรือหลังเลิกเรียนเพื่อจะได้หายข้องใจ คุณจะต้องรู้ว่าบันทึกต้องมีความยาวเท่าไหร่ ส่งวันไหน และมีข้อบังคับในการเขียนอย่างไร เช่น ต้องเว้นบรรทัดสองบรรทัดหรือไม่ เป็นต้น

2.อ่านหนังสือทั้งเล่มจนจบ.

นี่เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดเลยล่ะ ก่อนที่จะคิดว่าจะเขียนบันทึกอย่างไร คุณต้องนั่งลงและอ่านหนังสือเสียก่อน หาที่สงบๆ ที่คุณจะมีสมาธิสำหรับการอ่านและไม่ว่อกแว่กต่อสิ่งอื่น คุณจะได้คิดถึงแต่งานที่จะเขียนขณะอ่านหนังสือไปด้วย ขณะอ่านก็อย่าลืมให้ความสำคัญกับปมเรื่องหรือตัวละครที่มีบทบาทสำคัญด้วยล่ะ

3.ตั้งใจจดบันทึกขณะอ่าน.

เตรียมดินสอ ปากกาไฮไลต์และกระดาษโน้ตสำหรับแปะไว้ให้พร้อมขณะอ่านหนังสือ หากคุณชอบจดบันทึกลงโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์มากกว่าก็เปิดโปรแกรมบันทึกรอไว้และจดบันทึกลงไปเลย หากคุณเจออะไรที่สร้างความสงสัยหรือทำให้สับสนก็ทำเครื่องหมายไว้ และเมื่อผู้เขียนบรรยายถึงปมหลักของเนื้อเรื่องหรือตัวละครสำคัญก็ทำเครื่องหมายไว้เช่นกัน จากนั้นก็เริ่มหาข้อมูลสนับสนุนหรือราละเอียดที่คุณจะนำไปใช้ในบันทึกการอ่านโดยใส่เครื่องหมายวงเล็บหรือแปะกระดาษโน้ตไว้ตรงข้อความหรือตัวอย่างดีๆ ในหนังสือ

4.สร้างโครงร่าง.

โดยโครงร่างควรเป็นการเขียนไล่เรียงออกมาเป็นย่อหน้าตามที่คุณต้องการให้งานเขียนของคุณดำเนินไป ระบุลงไปที่แต่ละย่อหน้าด้วยว่าคุณจะหยิบยกประเด็นไหนและใส่รายละเอียดอะไรจากหนังสือลงไปบ้าง โดยจำไว้ว่าโครงร่างนั้นอาจเปลี่ยนไปจากเดิมเมื่อคุณเริ่มเขียนจริงๆ เพราะการเขียนมักจะเป็นสิ่งที่จุดประกายความคิดในตัวของมันเอง ดังนั้น เวลาวางแผนการเขียนก็ต้องรู้จักยืดหยุ่น

5.สอดแทรกตัวอย่างและข้อความจากในหนังสือลงไปในงานเขียน.

ขณะวางโครงร่าง ลองจับคู่ประเด็นทั่วๆ ไปที่คุณสรุปออกมากับรายละเอียดที่เฉพาะเจาะจงจากหนังสือ การทำอย่างนี้จะแสดงให้อาจารย์เห็นว่าคุณไม่ได้แค่อ่านหนังสือแต่เข้าใจหนังสือจริงๆ พยายามยกตัวอย่างให้หลากหลายและยกข้อความออกมาแค่เพียงสั้นๆ พอ

6.อย่าพยายามเขียนครอบคลุมไปเสียทุกเรื่อง.

เป็นไปไม่ได้เลยที่คุณจะหยิบยกทุกประเด็นในหนังสือออกมาอธิบายได้อย่างถี่ถ้วน ดังนั้น อย่าพยายามทั้งๆ ที่รู้ว่าต้องล้มเหลวเลย ทางที่ดีคือคุณควรตั้งใจเขียนบันทึกโดยใส่ประเด็นสำคัญๆ ของหนังสือและทำให้ผู้อ่านเข้าใจหนังสืออย่างแท้จริงดีกว่า

จบบันทึกการอ่าน

1.เขียนสรุปอย่างกระชับ.

ย่อหน้าสรุปคือสิ่งที่คุณสรุปทุกอย่างให้ผู้อ่าน ใส่ประโยคสั้นๆ สักสองสามประโยคเพื่อสรุปเนื้อหาทั้งหมดของหนังสือ นอกจากนั้น คุณอาจจะเขียนประโยคปิดด้วยการบอกว่าคุณจะแนะนำหนังสือเล่มนี้ให้คนอ่านหรือไม่และเพราะอะไร

2.แก้ไขงานเขียน.

อ่านทวนงานเขียนสักสองครั้งเป็นอย่างน้อย โดยครั้งแรกที่อ่าน คุณควรให้ความสำคัญกับการพิจารณาว่าโครงร่างของงานเขียนนั้นเหมาะสมหรือไม่และแต่ละย่อหน้าชัดเจนดีพอหรือยัง ส่วนในครั้งที่สองจึงตรวจทานเพื่อหาข้อผิดพลาดหรือคำผิดเล็กๆ น้อยๆ เช่น เครื่องหมายวรรคตอนที่หายไป ไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายจุลภาคหรือเครื่องหมายคำพูด หรือจะอ่านออกเสียงงานเขียนออกมาดูก็ได้ คุณรู้ได้ว่าสิ่งที่เขียนฟังดูขัดหูหรือไม่

3.ขอให้คนอื่นช่วยอ่านงานของคุณ.

ไปหาคนในครอบครัว เพื่อน หรือเพื่อนรวมชั้นและขอให้คนๆ นั้นช่วยอ่านบันทึกการอ่านของคุณให้หน่อย บอกอีกฝ่ายว่าคุณจะรู้สึกซาบซึ้งมากหากอีกฝ่ายจะกรุณาจดความเห็นและช่วยแก้คำผิดตรงขอบกระดาษให้หน่อย หลังจากนั้น คุณอาจพูดคุยกับอีกฝ่ายเพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติมได้ด้วย

4.ตระเตรียมบันทึกที่เสร็จแล้วให้พร้อม.

หลังจากได้แก้ข้อผิดพลาดทั้งหมดแล้ว พิมพ์บันทึกที่แก้เสร็จแล้วออกมา อ่านทวนช้าๆ อย่างระมัดระวัง มองหาคำผิดหรือข้อผิดพลาดเล็กๆ น้อยๆ เปรียบเทียบบันทึกกับเอกสารอธิบายงานอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามสิ่งที่อาจารย์ต้องกาจริงๆ

คนไทยกับนิสัยรักการอ่าน

"การอ่านหนังสือนั้นไม่ว่าจะเป็น 7 บรรทัด หรือ 12 บรรทัด ไม่สำคัญเท่าว่า "เขาอ่านอะไรอยู่" อ่านไปเพื่ออะไร หรืออ่านไปใช้ในการปรับทัศนคติ สร้างฐานความคิดที่ใกล้เคียงกัน ในบรรยากาศของความใฝ่รู้ และเข้างรายละเอียดข้อเท็จจริงอย่างกว้างขวางเสมอกัน คิดวิเคราะห์ได้ด้วยตนเอง เพื่อสร้างสังคมฐานความรู้ให้เกิดขึ้นให้ได้"

สมุดบันทึกการอ่านมีจำนวนกี่แผ่น

- สมุดบันทึกการอ่าน จำนวน 20 แผ่น
- สมุดบันทึกการอ่าน จำนวน 30 แผ่น
- สมุดบันทึกการอ่าน จำนวน 40 แผ่น

ราคาสมุดบันทึกการอ่าน

ราคาสมุดบันทึกการอ่าน งานพิมพ์ 1 สี
- จำนวน 20 แผ่น ราคา 12 บาท
- จำนวน 30 แผ่น ราคา 15 บาท
- จำนวน 40 แผ่น ราคา 18 บาท
ราคาสมุดบันทึกการอ่าน งานพิมพ์ 4 สี
- จำนวน 20 แผ่น ราคา 20 บาท
- จำนวน 30 แผ่น ราคา 23 บาท
- จำนวน 40 แผ่น ราคา 25 บาท
ราคาสมุดบันทึกการอ่าน งานพิมพ์ สกรีน 1 สี
- จำนวน 20 แผ่น ราคา 15 บาท
- จำนวน 30 แผ่น ราคา 18 บาท
- จำนวน 40 แผ่น ราคา 20 บาท

บันทึกการอ่านมีกี่รูปแบบ?

บันทึกการอ่าน มี 3 รูปแบบ คือ 
1.บันทึกการอ่านงานพิมพ์ 1 สี
2.บันทึกการอ่านงานพิมพ์ 4 สี
3.บันทึกการอ่านงานพิมพ์สีพิเศษ หรืองานสกรีน

ปกด้านในบันทึกการอ่านมีกี่แบบ?

ปกด้านในบันทึกการอ่านมี 3 รูปแบบ คือ
1.ปกด้านในไม่พิมพ์เลย
2.ปกด้านในเฉพาะโรงเรียน
3.ปกด้านในทั่วไป สามารถใช้ได้หลายโรงเรียน

เนื้อในบันทึกการอ่านมีกี่แบบ?

เนื้อในบันทึกการอ่านมี 2 รูปแบบ คือ
1.เนื้อใน บันทึกการอ่านทั่วไป
2.เนื้อใน บันทึกการอ่านเฉพาะของโรงเรียน

ขนาดสมุดบันทึกการอ่าน

- กว้าง 14.5 ซม.
- ยาว 21 ซม.

สั่งสมุดบันทึกการอ่านขั้นต่ำกี่เล่ม

- สั่งขั้นต่ำ 300 เล่ม

บริการจัดส่งสมุดบันทึกการอ่าน

- บริการจัดส่งตามโรงเรียนในกรุงเทพ ปริมณฑล และต่างจังหวัดทั่วไทย

จุดประสงค์ในการจดบันทึกการอ่าน
เพื่อส่งเสริมการอ่าน การคิด การวิเคราะห์

นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

สวัสดีคะ วันนี้เราจะมาแนะนำ "บันทึกการอ่าน"

บันทึกการอ่าน มี 3 รูปแบบ คือ
1.บันทึกการอ่านงานพิมพ์ 1 สี
2.บันทึกการอ่านงานพิมพ์ 4 สี
3.บันทึกการอ่านงานพิมพ์สีพิเศษ หรืองานสกรีน

เนื้อในบันทึกการอ่านมี 2 รูปแบบ คือ
1.เนื้อใน บันทึกการอ่านทั่วไป
2.เนื้อใน บันทึกการอ่านเฉพาะของโรงเรียน

ปกด้านในบันทึกการอ่านมี 3 รูปแบบ คือ
1.ปกด้านในไม่พิมพ์เลย
2.ปกด้านในเฉพาะโรงเรียน
3.ปกด้านในทั่วไป สามารถใช้ได้หลายโรงเรียน

สีที่ใช้พิพม์ส่วนมากจะเป็น สีดำ สีน้ำเงิน และสีม่วง

- บันทึกกการอ่าน จำนวน 20 แผ่น
- บันทึกกการอ่าน จำนวน 30 แผ่น
- บันทึกกการอ่าน จำนวน 40 แผ่น

ขนาดบันทึกการอ่าน
- ยาว 21 ซม.
- กว้าง 14.5 ซม.

กระดาษที่ใช้พิมพ์
- ปกสมุดบันทึกการอ่าน 210 แกรม
- เนื้อสมุดบันทึกการอ่าน 60 แกรม

หมายเหตุ : เนื้อการอ่านแต่ละโรงเรียนอาจไม่เหมือนกันนะคะ

**สั่งสมุดบันทึการอ่าน ขั้นต่ำ งานพิมพ์ 1 สี 300 เล่ม**

**สั่งสมุดบันทึการอ่าน ขั้นต่ำ งานพิมพ์ 4 สี 500 เล่ม**

#บันทึกการอ่าน
#บันทึกรักการอ่าน
#สมุดบันทึกการอ่าน
#Schoolshop

สวัสดีคะ วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ "บันทึกการอ่าน"
- บันทึกการอ่าน งานพิมพ์ 4 สี
ปกด้านหน้าพิมพ์ชื่อโรงเรียน มีหลายสี
ส่วนมากจะเน้นสีประจำโรงเรียน

- กระดาษที่พิมพ์ปก 210 แกรม
- กระดาษที่ใช้พิมพ์เนื้อ 60-70 แกรม

**สั่งขั้นต่ำ 500 เล่ม**

สนใจสอบถามข้อมูล
Line ID:@Schoolshop
โทร.091-5544536

#บันทึกการอ่าน
#บันทึกรักการอ่าน
#สมุดบันทึกการอ่าน
#Schoolshop

สวัสดีคะ คุณลูกค้าทุกท่าน
วันนี้เราจะมารู้จักกับ "ปกด้านในบันทึกการอ่าน"กันนะคะ

ปกด้านในบันทึกการอ่าน มี 3 รูปแบบ คือ
1.ปกด้านในแบบธรรมดา(ไม่พิมพ์)
2.ปกด้านในแบบเฉพาะโรงเรียนนั้นๆ
3.ปกด้านในแบบทั่วไป สามารถใช้ได้หลายๆโรงเรียน

- กระดาษที่พิมพ์ปก 210 แกรม
- กระดาษที่ใช้พิมพ์เนื้อ 60-70 แกรม

**สั่งขั้นต่ำ บันทึกการอ่าน งานพิมพ์ 1 สี 300 เล่ม**
**สั่งขั้นต่ำ บันทึกการอ่าน งานพิมพ์ 1 สี 500 เล่ม**

สนใจสอบถามข้อมูล
Line ID:@Schoolshop
โทร.091-5544536

#บันทึกการอ่าน
#บันทึกรักการอ่าน
#สมุดบันทึกการอ่าน
#Schoolshop

สวัสดีคะ เรารู้จักบันทึกการอ่านแล้ว
วันนี้เราจะมาทำความรู้จัก "เนื้อในบันทึกการอ่าน" กันคะ
เนื้อในบันทึกการอ่าน
เนื้อในบันทึกการอ่านมี 2 รูปแบบ คือ
1.เนื้อในสมุดบันทึกการอ่านทั่วไป
2.เนื้อในสมุดบันทึกการอ่านเฉพาะของโรงเรียน

- กระดาษที่ใช้พิมพ์ เนื้อสมุดการอ่าน 60-70 แกรม
ส่วนมากตัวหนังสือจะเน้นสีดำ สีน้ำเงิน สีม่วง

**สั่งขั้นต่ำ บันทึกการอ่าน งานพิมพ์ 1 สี 300 เล่ม**
**สั่งขั้นต่ำ บันทึกการอ่าน งานพิมพ์ 1 สี 500 เล่ม**

สนใจสอบถามข้อมูล
Line ID:@Schoolshop
โทร.091-5544536
#บันทึกการอ่าน
#บันทึกรักการอ่าน
#สมุดบันทึกการอ่าน
#Schoolshop

สมุดบันทึกการอ่าน Schoolshop
เหมาะสำหรับเด็กในวัยเรียน
ปกหน้าพิมพ์ตราโรงเรียน สวย และ เด่นมากๆ จะเห็นได้ชัด
เนื้อการอ่านจะใช้กระดาษถนอมสายตาอย่างดี
พิมพ์ด้วยหมึกสีดำ เขียนดี เขียนลื่น

สนใจสอบถามข้อมูล
โทร 091-554-4536
ไลน์ @schoolshop

#บันทึกการอ่าน
#บันทึกรักการอ่าน
#สมุดบันทึกการอ่าน
#Schoolshop

วันนี้เราจะมารู้จัก"บันทึกความดี งานพิมพ์ 4 สี"
บันทึกความดี งานพิมพ์ 4 สี มี 3 รูปแบบ คือ
1.บันทึกความดีทั่วไป ปกด้านหน้าพิมพ์ชื่อโรงเรียน ด้านหลังเป็น
ค่านิยม 12 ประการ
2.บันทึกความดีเฉพาะโรงเรียน ปกด้านหน้าพิมพ์ชื่อโรงเรียน ด้านหลังปรัชญาโรงเรียน
3.บันทึกความดีทั่วไป ปกด้านหน้าจะเป็นลายการ์ตูนไม่พิมพ์ชื่อโรงเรียน ปกด้านหลังเป็นเพลงเด็กดี

**สั่งบันทึกความดี งานพิมพ์ 4 สี ขั้นต่ำ 500 เล่ม**

สนใจสอบถามข้อมูล
Line ID:@Schoolshop
โทร.091-5544536

#บันทึกความดี
#สมุดบันทึกความดี
#Schoolshop

 

สมุดบันทึกการอ่านSchoolShop.jpg
สมุดบันทึกการอ่าน.jpg

สมุดบันทึกการอ่าน
SchoolShop

สมุดบันทึกการอ่าน
SchoolShop

สมุดบันทึกการอ่าน.jpg
สมุดบันทึกการอ่าน.jpg

สมุดบันทึกการอ่าน
SchoolShop

สมุดบันทึกการอ่าน
SchoolShop

การจดบันทึก คืออะไร

- การจดบันทึก คือ การเขียนข้อความ เพื่อช่วยในการจำ ด้วยการรวบรวมความรู้ ประมวณความคิด และสรุปด้วยความเข้าใจของผู้บันทึกเอง

สมุดบันทึกความดี คืออะไร

- สมุดบันทึกความดี คือ สมุดที่เราจดบันทึกเรื่องราวต่างๆในการทำความดีต่อตนเอง ครอบครัว และสังคมอย่างไรบ้าง ในแต่ละวัน

ประโยชน์ของบันทึกความดี

สมุดบันทึกความดี เป็นสมุดบันทึกการร่วมกิจกรรมพัฒนานักเรียน ซึ่งนักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนกำหนดในแต่ละภาคเรียนให้ครบทุกด้าน ทั้งความดีต่อตนเอง ความดีต่อครอบครัว ความดีต่อโรงเรียน และความดีต่อสังคม
 

  • กระตุ้นให้นักเรียนฝึกหัดคัดลายมือ และรักษาความสะอาด ฝึกหัดคัดลายมือให้สวยงามอ่านง่าย

  • กระตุ้นให้เด็กคิดถึงสิ่งดี ระลึกถึงพระคุณพ่อแม่และผู้มีอุปการะคุณ พูดดี และทำดี จะได้มีเรื่องราวบันทึกลงในสมุดบันทึกความดี

  • การกระตุ้นให้เด็กฝึกหัดทักษะการเขียน จะทำให้เกิดทักษะในการคิด ในการจับประเด็นเป็น จากสังเกต

  • ฝึกการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง 

  • ครูผู้ปกครองควรให้กำลังใจด้วยการเขียนชื่นชม
     

หัวข้อเนื้อใน สมุดบันทึกความดี

1.วัน เดือน ปี
2.พฤติกรรมการทำความดี
3.พยานในการทำความดี เช่น คุณครู ผู้ปกครอง

ราคาสมุดบันทึกความดี

ราคาสมุดบันทึกความดี งานพิมพ์ 1 สี
- จำนวน 20 แผ่น ราคา 12 บาท
- จำนวน 30 แผ่น ราคา 15 บาท
- จำนวน 40 แผ่น ราคา 18 บาท
ราคาสมุดบันทึกความดี งานพิมพ์ 4 สี
- จำนวน 20 แผ่น ราคา 20 บาท
- จำนวน 30 แผ่น ราคา 23 บาท
- จำนวน 40 แผ่น ราคา 25 บาท
ราคาสมุดบันทึกความดี งานพิมพ์ สกรีน 1 สี
- จำนวน 20 แผ่น ราคา 15 บาท
- จำนวน 30 แผ่น ราคา 18 บาท
- จำนวน 40 แผ่น ราคา 20 บาท

สมุดบันทึกความดีมีจำนวนกี่แผ่น

- สมุดบันทึกความดี จำนวน 20 แผ่น
- สมุดบันทึกความดี จำนวน 30 แผ่น
- สมุดบันทึกความดี จำนวน 40 แผ่น

ขนาดสมุดบันทึกความดี

- กว้าง 14.5 ซม.
- ยาว 21 ซม.

จุดประสงค์ในการจดบันทึกความดี
เพื่อการส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมให้กับตนเอง 

สวัสดีคะ วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ "บันทึกความดี"
- บันทึกความดี งานพิมพ์ 1 สี
ปกสีพื้นมี 7 สี ดังนี้
สีชมพู สีม่วง สีส้ม สีเหลือง สีฟ้า สีเขียว สีแดง

บันทึกความดี มี 3 รูปแบบ คือ
1. แบบปกเฉพาะ ปกด้านหน้าพิมพ์ชื่อโรงเรียน ด้านหลังเป็น ปรัชญา คำขวัญ เพลงมาร์ช
2.แบบปกทั่วไป ปกด้านหน้าพิมพ์ชื่อโรงเรียน ด้านหลังเป็น
พระราชนิพนธ์
3.แบบปกทั่วไป ปกด้านหน้าพิมพ์ชื่อโรงเรียน ด้านหลังไม่พิมพ์

**สั่งบันทึกความดี งานพิมพ์ 1 สี ขั้นต่ำ 300 เล่ม**

สนใจสอบถามข้อมูล
Line ID:@Schoolshop
โทร.091-5544536

#บันทึกความดี
#สมุดบันทึกความดี
#Schoolshop

สวัสดีคะ วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ "บันทึกความดี งานพิมพ์สีพิเศษ" กันนะคะ

ข้อแตกต่างงานพิมพ์สี 1 สี และงานพิมพ์สีพิเศษ คือ
- งานพิมพ์1 สี จะเน้นพิมพ์ชื่อโรงเรียนเป็นสีน้ำเงิน
- งานพิมพ์สีพิเศษ จะเน้นพิมพ์สีปกและตัวหนังสือเป็นสีโทนเดียวกัน คะ

บันทึกความดี มี 3 รูปแบบ คือ
1. แบบปกเฉพาะ ปกด้านหน้าพิมพ์ชื่อโรงเรียน ด้านหลังเป็นเด็กเอ๋ยเด็กดี ปรัชญา คำขวัญโรงเรียน สีชมพู
2.แบบปกเฉพาะ ปกด้านหน้าพิมพ์ชื่อโรงเรียน ด้านหลังเป็นประชาคมอาเซียนและที่อยู่โรงเรียน สีม่วง
3.แบบปกทั่วไป ปกด้านหน้าพิมพ์ชื่อโรงเรียน ด้านหลังเป็นอธิบายความดี สีส้ม

สนใจสอบถามข้อมูล
Line ID:@Schoolshop
โทร.091-5544536

#บันทึกความดี
#สมุดบันทึกความดี
#Schoolshop

สวัสดีคะ วันนี้เราจะมาแนะนำ "เนื้อในบันทึกความดี" กันคะ
เนื้อในบันทึกความดี ใช้เนื้อกระดาษ 60 แกรม

เนื้อในบันทึกความดี มี 3 รูปแบบ คือ
1.เนื้อในเฉพาะโรงเรียน มีใบแทรก 1 คู่ เนื้อหาข้างในพิมพ์ บันทึกข้อมูลส่วนตัว
บันทึกความดี ด้านหลังสรุปการประเมิรการทำความดี
2. เนื้อในเฉพาะโรงเรียน มีใบแทรก 1 คู่ เนื้อหาข้างในพิมพ์ คำนำ ข้อมูลส่วนตัว
บันทึกความดี ด้านหลังสรุปการทำความดี
3.เนื้อในทั่วไป ไม่มีใบแทรก เนื้อหาข้างในพิมพ์ แบบบันทึกความดี สามารถใช้ได้หลายโรงเรียน

**สั่งขั้นต่ำ บันทึกความดี งานพิมพ์ 1 สี 300 เล่ม**
***สั่งขั้นต่ำ บันทึกความดี งานพิมพ์ 4 สี 500 เล่ม***

สนใจสอบถามข้อมูล
โทร 091-554-4536
ไลน์ @schoolshop

#บันทึกความดี
#สมุดบันทึกความดี
#Schoolshop

สวัสดีคะ วันนี้เราจะมานำเสนอ "'ปกด้านในบันทึกความดี" กันนะคะ
ปกด้านในบันทึกความดี มี 3 แบบ คือ
1. ปกด้านในแบบไม่พิมพ์เลย
2. ปกด้านใบแบบเฉพาะโรงเรียน
3. ปกด้านในทั่วไป ใช้ได้หลายโรงเรียน

**สั่งขั้นต่ำ บันทึกความดีง านพิมพ์ 1 สี 300 เล่ม***
**สั่งขั้นต่ำ บันทึกความดี งานพิมพ์ 4 สี 500 เล่ม***

สนใจสอบถามข้อมูล
โทร 091-554-4536
ไลน์ @schoolshop

#บันทึกความดี
#สมุดบันทึกความดี
#Schoolshop

bottom of page